Day Twenty, Saturday, May 19, 2007

Montrose, CO to Kayenta, AZ

The trip from Montrose, to Ouray, to Silverton, to Durango, to Mesa Verde National Park, through Four Corners, to Kayenta, AZ was stunning. I took my time today: over 12 hours to cover only 271 miles. I’m confident that I can’t do justice to today’s trip with words, so I’ll mostly resort to a few of the 100+ photos.

6703

6706

Road to Ouray

Ouray

6715

6716

Vista 02

Below you can see two historical mines, the Genessee on the left and the Vanderbilt on the right:

Genessee and Vanderbilt Mines

Silverton, CO

6741

Vista 03

Vista 04

I mentioned in an earlier blog our family vacation back to the east coast. One of the things we wanted to do on that trip was tour the Biltmore Estate. However, when we arrived at the front gate, it was raining and rather than just see the inside of the house, we decided to come back another time so we could take the full tour. I still haven’t seen Biltmore.

So, when I arrived at the turn off to Mesa Verde National Park (MVNP) with the lighting flashing and the thunder rolling, I never hesitated.

6760

6763

MesaVerdeNP01

MesaVerdeNP02

Waiting out the rain in the park cafe, I met three guys from Oregon that had trucked their bikes in for a weekend ride. Now that’s dedication. They were completely outfitted with GPS, CB’s, radar detectors, and even satellite radio. Apparently, they do several trips a year and had just finished Death Valley in March. I’m inspired! It was still raining hard when this picture was taken. Keep the rubber side down guys — and stay in touch.

New Friends

After the rain lightened up, I investigated the Spruce Tree House:

6776

6778

6780

6783

6787

Inside a Kiva

6799

Leaving MVNP, I received the biggest surprise of the day. Riding in the desert at sunset, following on the heels of a thunderstorm was one of the highlights of the trip. The air was clean, the clouds were breaking up, it was about 75 degrees, and the moon and Venus were visible for the entire ride. This shot of the sunset just doesn’t do it justice.

6800

Sunset

My soul and my spirit are full right now.

My recommendation? Put the Silverton to Durango trip on your “must do” list.

Today’s Route:

montrosetokayenta